UDM

time4pm

time4pm „čas pre pracovníkov s mládežou"

je forma vzdelávacieho programu pre pracovníkov s mládežou Únie detí a mládeže , ktorého cieľom je:

 • pokryťpotrebymládežníckychpracovníkov
 • reagovať na aktuálne témy v práci s mládežou
 • budovanie a rast osobnosti vedúceho mládeže
 • pomoc pri budovaní tímov
 • časovo a obsahovo byť k dostupný čo najširšiemu spektru mládežníckych pracovníkov
 • podporiť lokálne mládežnícke aktivity a projekty

 

Programové aktivity

 

KVM - Konferencia pre vedúcich mládeže

Víkendové celonárodné školenie, zamerané na budovanie a osobný rast vedúceho, sieťovanie pracovníkov, výmenu skúseností ...

Obsah:

 • semináre a workshopy na budovanie osobnosti a kompetencií vedúceho mládeže
 • zdieľanie sa a výmena skúseností – monitoring práce s mládežou na lokálnej úrovni
 • povzbudenie a poradenstvo
 • inšpirácie pre mládežnícku prácu – prezentácia lokálnych a zahraničných projektov

Periodicita: 1 x rok

Počet účastníkov: 25-35

Pôsobnosť: národná

 

Teambuilding

Víkendový tréning, zameraný na budovanie nových lokálnych tímov alebo „reštart" tímov, ktorí pracujú spolu dlhšie ako 3 roky

 

Periodicita: 2 x rok

Počet účastníkov: 5-15

Pôsobnosť: lokálna

 

TYC – Training of Youth work Competencies

tematické školenia pre pracovníkov s deťmi a mládežou zamerané na získanie o kompetencií vedúceho /animátora na táboroch a pobytoch
o zručností na prípravu a realizáciu lokálnych zážitkových aktivít pre deti
a mládež
o vedenie lokálnych neformálnych skupín
Obsah:
Semináre a workshopy zamerané na:

 • Osobnostný rozvoj vodcu a schopnosť zaujať jasný postoj na aktuálne témy života detí/mladých
 • Starostlivosti o skupinu
 • Vedenie diskusných skupín
 • Riešenie krízových situácií
 • Pedagogický rozvoj vedúceho (Faktory duševného a duchovného rastu osobnosti, poskytnutie pomoci a podpory problémovým deťom, Skupinové učenie...)
 • Projektové plánovanie - tvorba a realizácia lokálnych projektov
 • Outdoorové techniky
 • Vedenie táborových, športových a sociálnych hier
 • Tvorba tematických programov na tábory a víkendovky
 • Kreativita
 • Fundraising

 

Periodicita: 2 x rok

Počet účastníkov: 15-20

Pôsobnosť: celonárodná /regionálna/ lokálna – závisí od obsahu a účasti

 

EYEopener

Vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou

Cieľom je vyškoliť pracovníkov s mládežou a mladých dobrovoľníkov , aby boli schopní preventívne pôsobiť medzi mládežou prostredníctvom :

 • organizovania a vedenia diskusií a akcií zameraných na prevenciu a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi, kyberšikany, pornografie, závislostí a pod...
 • nastoľovania tabuizovaných otázok a otvárania citlivých a kontroverzných tém spoločnosti
 • vyučovania a formovania nových mladých dobrovoľníkov
 • používania a vytváraním vhodných metód a materiálov pre realizáciu preventívnych aktivít
 • rovesníckej metódy na princípe: mladí mladým

 

Periodicita: 3 jednodňové školenia za rok

Počet účastníkov: 10-15

Pôsobnosť: regionálna

 

UPdate

Celonárodné 3 dňové stretnutie mládeže zamerané na sieťovanie a vzdelávanie neformálnych skupín mládeže a mládežníckych pracovníkov, budovanie partnerstiev, rozvoj sociálnych zručností, inšpiráciu, prezentáciu neformálnych skupín...

Obsah:

 • Semináre a workshopy
 • Kreatívne dielne
 • Diskusie na aktuálne témy
 • Súťaže
 • Teambuildingové aktivity

 

Periodicita: 1 x rok

Počet účastníkov: 200-250

Pôsobnosť: národná


No events found
ĎALŠIE UDALOSTI


blogger
...

2% pre ÚDM

ŽIADOST 2% pre ÚDM

Podporte prácu s deťmi, dorastom a mládežou.

 

facebook    twitter    youtube